Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, ГЛАВНА СТРАНИЦА

Частна зонаCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

Добре дошли в ЗЕЛЕНИЯ проект!

Транснационалният проект ЗЕЛЕН: “МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ“ предлага Европейски инструмент в електронен вид за признаване, трансфериране и капитализиране на знанията, способностите и компетенциите на работниците в ключовите сфери на възобновяемите източници на енергия, за справяне с предизвикателствата, породени от непрекъснатото развитие.

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ има за цел да допринесе към „Европейското образователно пространство“, подобрявайки обмена и признаването на обучителните и квалификационни резултати между европейските държави чрез общи Европейски инструменти: Европейската Квалификационна Рамка (EQF) и Европейската Кредитна Система за Професионално образование и обучение (ECVET).

ЗЕЛЕНИЯ ПРОЕКТ (518525-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP) е финансиран по дейност Развитие на иновации „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“, в рамките на програмата Учене през целия живот.

Foto ГЛАВНА СТРАНИЦА